Vlaamse en Nederlandse scholen houden rekening met onze D3-kinderen, ze krijgen een aangepast leercircuit en/of examens. Men vraagt uiteraard wel dat een attest deze bijzondere behandeling rechtvaardigt.
De attesten van ons Centrum voor Leerstoornissen zijn door volgende criteria onderbouwd :

* DSM-IV als vertrekpunt, met hierin:
- het discrepantiecriterium : de aangetoonde achterstand moet een meetbare kloof vormen met de intelligentie en de schoolse opleiding van het kind,
- het exclusiecriterium : de achterstand mag niet uitsluitend aan gehoor- of gezichtsproblemen te wijten zijn,
- het taxerend ernstcriterium : de achterstand stoort de dagelijkse (schoolse) bezigheden.

* de actualiteit van het attest:
- onderzoeken van meer dan 2 jaar geleden kunnen niet langer aanleiding geven tot een attest.

* de "lijdersdruk":
- indien therapie geadviseerd wordt en hieraan geen gevolg wordt gegeven achten we het criterium van "taxerende ernst" niet voldaan en kan volgens DSM-IV geen verder gevolg gegeven worden aan het onderzoek, dus ook geen attest.

* het multidisciplinaire overleg:
- attesten worden enkel afgeleverd nadat ons team dit als aangewezen en correct beoordeelde.

De attesten bevatten bovendien een aantal "desiderata" - dit zijn wensen en doelstellingen waarmee een schoolrekening kan houden.