Disclaimer, informatie en privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

De vzw Centrum voor Leerstoornissen is een vereniging zonder winstgevende doel met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Sooi Willemsplein 1 bus 3, - hierna “De vzw Centrum voor Leerstoornissen” genoemd.
U kan contact opnemen met de vzw Centrum voor Leerstoornissen via de post op bovenvermeld adres, via de contactpagina of telefonisch op 011/66.38.07
De verantwoordelijke uitgevers van deze site zijn Ludo Cuyvers en Frederique Beckers Sooi Willemsplein 1 bus 3, 3910 Neerpelt.

Diensten aangeboden op deze Website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.
Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van de vzw Centrum voor Leerstoornissen, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, eventueel resultaten meegedeeld krijgt. Naast bovengenoemde interactieve toepassingen en informatieve gegevens bevat deze site ook een oefenluik.
De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van de vzw Centrum voor Leerstoornissen zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. De vzw Centrum voor Leerstoornissen heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van De vzw Centrum voor Leerstoornissen zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft de vzw Centrum voor Leerstoornissen geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige verwerking betreft.

Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerking, gegevens en informatie die via deze website aan u ter beschikking worden gesteld, zijn voor iedereen bestemd.
De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen.
Voor een aan uw situatie aangepast aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot het centrum.
De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een bindend advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de klant zonder meer aan te zetten tot het stellen van bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de links naar sites die niet onder controle staan van de vzw Centrum voor Leerstoornissen of haar aangestelde, zijn slechts bedoeld als een service naar de cliënt en sponsors toe, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

Virussen

De vzw Centrum voor Leerstoornissen garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. De vzw Centrum voor Leerstoornissen controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de cliënt naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen.
Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die de vzw Centrum voor Leerstoornissen aan de dag legt kan de vzw Centrum voor Leerstoornissen, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer, en dus ook op de bijhorende risico’s echter niet garanderen dat alle informatie op deze ten allen tijde compleet virusvrij is.
Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt de vzw Centrum voor Leerstoornissen de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Aansprakelijkheid

De vzw Centrum voor Leerstoornissen kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelde, niet aansprakelijk gesteld worden voor:
Enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van de vzw Centrum voor Leerstoornissen afkomstige software. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
De vzw Centrum voor Leerstoornissen is NIET verantwoordelijk voor:

  • Enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van de vzw centrum voor leerstoornissen en/of haar aangestelde ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van de vzw centrum voor leerstoornissen, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van De vzw Centrum voor Leerstoornissen;
  • Enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link;
  • Rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking;
  • Schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover de vzw Centrum voor Leerstoornissen deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding;
  • De onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programeercode, software, van de vzw Centrum voor Leerstoornissen of de Bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit;
  • De onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen;
  • Websites, en praktijken van websites die niet door de vzw Centrum voor Leerstoornissen uitgebaat worden.
Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.leerstoornissen.org, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de vzw Centrum voor Leerstoornissen, haar aangestelde of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vzw Centrum voor Leerstoornissen, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites en/of webpagina’s van de vzw Centrum voor Leerstoornissen.
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan de vzw Centrum voor Leerstoornissen, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van de vzw Centrum voor Leerstoornissen.
Als personen toch gebruik willen maken van de inhoud van de site, moet deze hier eerst schriftelijke toestemming voor vragen, ofwel door het sturen van een brief, contact gegevens te vinden op de website.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de bestanden van de vzw Centrum voor Leerstoornissen, of verwerkers die zij daarvoor aangesteld heeft. Buiten deze gevallen zal de vzw Centrum voor Leerstoornissen geen gegevens overmaken aan derden.
In voorkomend geval zal de verwerking plaatsvinden voor de specifieke doeleinden eigen aan de sector. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en correctie van de verwerkte gegevens.
De vzw Centrum voor Leerstoornissen neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.
In bepaalde gevallen kan de vzw Centrum voor Leerstoornissen het gebruik van de website monitoren met het oog op een analyse en verbetering van het aanbod op de website. In geen geval worden hierbij persoonsgegevens van de bezoekers geregistreerd.

Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.
Alleen de Hoven en Rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.
Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.